Thursday, December 6, 2012

แบบตอบรับออนไลน์

แบบตอบรับออนไลน์

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษาไทยอาเซียน วาระแห่งชาติ"
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555
ณ ห้องประชุมโรงแรมชาลีนา ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

กรุณาศึกษาข้อมูลในหนังสือเชิญให้เรียบร้อยครับ
ถ้าท่านมีความประสงค์เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวแล้วกรุณากรอกข้อมูลท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และสามารถตรวจสอบได้

ขอขอบพระคุณครับ

* Required